063. für 3 Per

79,00 

1.)Sashimi Mix 12 Stk.
2.)Nigiri 12 Stk.
3.)Maki 30 Stk.
4.)Überrachung Roll 8 Stk.
5.)Shake Avo I.O 8 Stk.
6.)Chef’s Favourite Roll 8 Stk.
(1.,2.,3.,4.,10.,13.,C.,J.)

Beschreibung

1.)Sashimi Mix 12 Stk.
2.)Nigiri 12 Stk.
3.)Maki 30 Stk.
4.)Überrachung Roll 8 Stk.
5.)Shake Avo I.O 8 Stk.
6.)Chef’s Favourite Roll 8 Stk.
(1.,2.,3.,4.,10.,13.,C.,J.)